Bul

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz Vaiilant Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara https://www.vaillant.com.tr/vaillant-hakk-nda/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmas/kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas/ üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince satış ve satış sonrası hizmetler, garanti hizmetleri, şikayet ve talep başvuruları, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar gereğince şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.

Şirketimiz;

A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,

C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması

D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.

VERİ KATEGORİSİİŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
KİMLİKİsim, soy isim
İLETİŞİMTelefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi-lokasyon verileri
DİĞERÇerez politikasına uygun olarak IP bilgileri, müşteri işlem verileri, işlem güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıtlar

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

i. Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)

ii. Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası, (A,B,C,D)

iii. Şirketin dahil olduğu global şirket faaliyetlerinin sürekliliği, (A, B, C, D)

iv. Müşteri memnuniyeti, anket, etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)

v. Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)

Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile yurtdışına aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, şirketin dahil olduğu global grup organizasyonu gereğince satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari karar süreçlerinin yönetilmesidir. Yurtdışına aktarılmakta olan kişisel verileriniz veri aktarımının yapıldığı yurtdışında yerleşik tüzel kişilik ile Şirket arasında mevcut sözleşmesel ilişki gereğince gerekli idari, teknik, teknolojik ve hukuki korumaya sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.vaillant.com.tr/vaillant-hakk-nda/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmas/basvuru-formu/ uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.